top of page
Above the Clouds

Medlemskap i kommuniteten

Ingång till den bofasta kommuniteten

Ingen kan antas utan vederbörlig förberedelse (CIC 597 § 2). Kommuniteten fastställer ett program för läromässig, andlig och apostolisk prövning och utbildning. På detta sätt kan medlemmarna lära känna sin kallelse från Gud och på lämpligt sätt förbereda sig för kommunitetens uppdrag och sätt att leva (CIC 735).

Man är postulant under ett till två år och det är kommunitetsrådet som beslutar om antagandet av en postulant.

Kommuniteten måste vara vaksam och endast anta postulanter som har lämpligt sinnelag, tillräcklig mognad för att klara av kommunitetslivet (se s. 9 nr 3 c), är döpta och, om de är katoliker, att de också är konfirmerade (CIC 642-645). Det är postulantvägledaren som har ansvaret för postulanterna. Under postulanttiden prövar man att leva efter en personlig levnadsregel (se s. 10 nr 6) som är i samklang med kommunitetens regel.

Efter postulanttiden beslutar kommuniteten i konsensus om postulanten får avge sina löften att följa kommunitetens regel och sin personliga levnadsregel. Löftesavläggelsen är tidsbegränsad till tre år med möjlighet för personen att under denna tid säga nej till kommunitetslivet på Berget. Kommuniteten kan också be personen att lämna kommuniteten. Under denna tid är man inte slutgiltigt inlemmad i kommuniteten.

Efter dessa tre år anses man vara slutgiltigt inlemmad i kommuniteten och förnyar sina löften varje år med avsikt att stanna på Berget på obestämd tid. Varje år förnyas den personliga levnadsregeln med avsikt att stanna i kommuniteten. Efter de tre åren har personen rätt att stanna kvar i kommuniteten och kan inte uteslutas annat än under de villkor som nämns under punkt 5 II.

Det är viktigt att medlemmarna är väl förtrogna med kommunitetens historia och spiritualitet. Som medlem är man i första hand lojal med kommuniteten, man rådgör alltid först med dem man lever med.

 

Ingång för associerade

Vänner som inte bor på Berget men som önskar att vara en del av kommuniteten tar kontakt med kommunitetens ledare som informerar om vad som krävs för att vara asssocierad. Den som sedan accepteras av kommuniteten kan avlägga sina löften och lägga fram sin personliga levnadsregel, som sedan årligen förnyas på Berget. Löftesavläggelsen kan med fördel ske i samband med Vänföreningens årsmöteshelg. De associerade kan vara med på kommunitetens möten i samband med medarbetardagarna och förnya sina regler samtidigt med kommuniteten.

Above the Clouds
bottom of page