top of page

Kommunitetens uppgift

* Att fira gudstjänst, att leva i mässan och tidebönen. Genom daglig mässa och våra fyra tideböner (laudes, middagsbön, vesper och completorium) tillber vi Den Heliga Treenigheten tillsammans med den kämpande Kyrkan på jorden och den segrande Kyrkan i himlen. Kommuniteten har av styrelsen för Stiftelsen Berget mottagit uppdraget att ansvara för gudstjänstlivet på Berget.

* Att arbeta och hänge oss åt de olika uppgifter som vi fått ansvar för. Vår uppgift är att be och arbeta för kyrkans synliga enhet, andlig fördjupning, att bygga gemenskap och vänskap, ta emot gäster, volontärer och vänner. Var och en i kommuniteten har något eller några ansvarsområden som gäller livet på Berget.

* Att leva i gemenskap och vänskap. Vänskapen har utvecklats till att vara själva miljön på Berget. Berget är en gemenskap och hjärtat i denna vår gemenskap är vänskapen. ”Herre, hjälp oss att vårda vänskapens miljö så att vi tillsammans är din öppna famn för alla som kommer till oss” (Bergets medarbetarbön). ”Herre, förnya vår vilja att bygga upp vänskapen kring dig och att se dig i varje människa vi möter” (S:t Davids Bönegemenskaps bön).

“Vårt uppdrag är att – tillsammans med hela den världsvida Kyrkan - samla in människor i den livgivande och helande miljö som finns när vänskapen i Kristus och troheten mot honom lever. Vänskapen och kärleken till Kristus och hans Kyrka är gåvor som måste vårdas” (Bergets vision).

* Att låta allt ske i saligprisningarnas anda: glädje, enkelhet och barmhärtighet. Vi övar oss dagligen i att överlåta hela livet i Guds händer. Vi stöttar varandra genom förbön, genom att hjälpa varandra i vardagen. Vi har dessutom en kommunitetskassa genom vilken vi hjälper varandra med våra personliga och gemensamma behov.

bottom of page