top of page

Kommunitetens stadgar

1. OLIKA LIVSFORMER

Kommuniteten Den Heliga Treenigheten på Berget är en katolsk kommunitet som tar emot medlemmar från andra kristna trossamfund.

I kommuniteten välkomnas personer med olika livsformer:

• lekmän, såväl celibatära som gifta, som har uppnått myndighetsålder.

• katolska stiftspräster som lever i sin särskilda lydnad till stiftsbiskopen (CIC 736 § 2, 738 § 3, 739).

• gudsvigda som lever i lydnad till sin orden (CIC 731 § 2). Det måste finnas ett avtal med respektive ordinarie för dessa medlemmar.

• präster och pastorer från olika kyrkosamfund.

Alla kommunitetsmedlemmar förpliktar sig att lyda denna regel (CIC 739, 578). Det finns möjlighet till dispens utifrån livsomständigheter som ålder och sjukdom.

Kommuniteten står under stiftsbiskopens särskilda omvårdnad (CIC 594). Medlemmarna är underställda stiftsbiskopen vad gäller gudstjänster, själavård och verksamhet för apostolatet (CIC 738 § 2). De medlemmar som inte är katoliker är inte på samma sätt förpliktade att lyda det katolska stiftets biskop.

2. KOMMUNITETENS LEDNING

Kommuniteten har ett självbestämmande vad beträffar levnadsformen, efter det arv som kommuniteten förvaltar i form av ändamål, anda, traditioner m.m (CIC 578, 586 § 1). Stiftsbiskopen har ansvaret att bevara och skydda denna självständighet (CIC 586 § 2).

Stiftsbiskopen är den högste ansvarige för kommuniteten. Han godkänner de grundläggande stadgarna och bekräftar alla förändringar (CIC 595 § 1). Stiftsbiskopen kan bevilja dispens från de grundläggande stadgarna i särskilda fall (CIC 595 § 2). Stiftsbiskopen har rätt och skyldighet att visitera kommuniteten, som förtroendefullt tar emot den besökande stiftsbiskopen/visitatorn (CIC 628, 683).

För att troget kunna skydda kommunitetens kallelse och identitet innehåller denna regel grundläggande stadgar om ledningen, ordningen för medlemmarna, antagande och utbildning av medlemmar och det särskilda föremålet för deras heliga band (CIC 587 § 1).

Den myndighet som ledaren mottar av Gud genom Kyrkan skall utövas i en tjänande anda. Ledaren fullgör sitt ämbete genom att vara lyhörd för Guds vilja och leda sina bröder och systrar som Guds barn. Genom sin aktning för människan skall frivillig lydnad främjas. Ledaren skall lyssna villigt till sina bröder och systrar och främja deras samverkan för kommunitetens och Kyrkans bästa, dock utan att ge avkall på sin myndighet att besluta och att föreskriva vad som skall göras (CIC 618).

Ledaren skall oförtrutet ägna sig åt sitt ämbete. Tillsammans med medlemmarna skall ledaren sträva efter att bygga upp en broderlig gemenskap i Kristus, i vilken de söker och älskar Gud över allt. Ledaren skall därför styrka sina medlemmar med Guds ord och leda dem till firandet av liturgin. Ledaren skall vara en förebild för medlemmarna i att utöva dygder och i att iaktta lagar och traditioner, som är utmärkande för kommuniteten. Ledaren skall ge medlemmarna lämpligt bistånd i deras personliga behov och vara angelägen om att ta sig an och besöka de sjuka. Ledaren skall tillrättavisa de oroliga, trösta de modlösa och ha tålamod med alla (CIC 619).

För att giltigt kunna utnämnas eller väljas till ämbetet som ledare, måste man vara slutgiltigt inlemmad i kommuniteten (CIC 623).

Ledaren väljs av kommuniteten för 3 år (bekräftas av stiftsbiskopen). Ledaren kan väljas om. Ledaren kan bli avsatt under sin tjänstetid (CIC 624 §3).

Ledaren måste bo på Berget (CIC 629).

Ledaren skall erkänna den frihet som tillkommer medlemmarna vad gäller botens sakrament och andlig vägledning och vara noga med att medlemmarna har lämpliga biktfäder tillgängliga, för vilka de ofta kan bikta sig. Om ledaren är katolsk präst skall han inte höra sina bröders och systrars bikt, såvida inte medlemmarna självmant ber honom att göra detta. Medlemmarna skall närma sig sina överordnade med förtroende och fritt och självmant kunna öppna sig för sin ledare. Det är emellertid förbjudet för ledaren att på något sätt påverka medlemmarna att öppna sitt samvete för honom (CIC 630 § 1).

3. KOMMUNITETENS STRUKTUR

Kommuniteten samlas till kommunitetsmöten, vanligtvis en gång i veckan. Kommunitetsmötena följer en dagordning (enligt en färdig mall som anpassas efter omständigheterna),  anteckningar nedtecknas i kommunitetens mötesbok och mejlas sedan ut till medlemmarna.

På dessa möten kan postulanter delta men det är endast de som avgett sina kommunitetslöften efter postulanttiden som får rösta.

Kommunitetsmötena ska skydda kommunitetens arv och främja lämplig förnyelse i överensstämmelse med detta arv. På kommunitetsmötena väljs också ledare, handhas ärenden av större vikt och utfärdas föreskrifter, som alla är förpliktade att lyda (CIC 631-633).

Val av ledare och postulantvägledare och beslut om uteslutning bör ske i konsensus och om det inte är möjligt genom sluten omröstning med krav på två tredjedelars majoritet.

Postulantvägledare får inte vara samma person som ledaren för kommuniteten. Väljs av kommuniteten på tre år, samtidigt som ledaren väljs.

Ekonomen som inte får vara samma person som ledaren eller postulantvägledaren utses av ledaren för 3 år (CIC 636, 639). Väljs samtidigt med ledaren och postulantvägledaren.

Kommunitetsrådet. Ledaren skall ha sitt eget råd i enlighet med stadgarna, och ledaren måste använda sig av detta i utövandet av sitt ämbete (CIC 627 § 1). Kommunitetsrådet består av tre personer och väljs av kommuniteten för en mandatperiod av 3 år. Rådet kan med fördel bestå av kommunitetens ledare, postulantvägledaren och ekonomen.

Kommunitetsrådets mandatperiod följer ledarens mandatperiod.

Kommunitetsrådet tar bland annat upp personfrågor som kräver större sekretess, upptagningar av postulanter, samt ekonomiska frågor. Ledaren är sammankallande.

4. UPPTAGNING I KOMMUNITETEN

Ingen kan antas utan vederbörlig förberedelse (CIC 597 § 2). Kommuniteten fastställer ett program för läromässig, andlig och apostolisk prövning och utbildning. På detta sätt kan medlemmarna lära känna sin kallelse från Gud och på lämpligt sätt förbereda sig för kommunitetens uppdrag och sätt att leva (CIC 735).

Man är postulant under ett till två år och det är kommunitetsrådet som beslutar om antagandet av en postulant.

Kommuniteten måste vara vaksam och endast anta postulanter som har lämpligt sinnelag, tillräcklig mognad för att klara av kommunitetslivet (se s. 9 nr 3 c), är döpta och, om de är katoliker, att de också är konfirmerade (CIC 642-645). Det är postulantvägledaren som har ansvaret för postulanterna. Under postulanttiden prövar man att leva efter en personlig levnadsregel (se s. 10 nr 6) som är i samklang med kommunitetens regel.

Efter postulanttiden beslutar kommuniteten i konsensus om postulanten får avge sina löften att följa kommunitetens regel och sin personliga levnadsregel. Löftesavläggelsen är tidsbegränsad till tre år med möjlighet för personen att under denna tid säga nej till kommunitetslivet på Berget. Kommuniteten kan också be personen att lämna kommuniteten. Under denna tid är man inte slutgiltigt inlemmad i kommuniteten.

Efter dessa tre år anses man vara slutgiltigt inlemmad i kommuniteten och förnyar sina löften varje år med avsikt att stanna på Berget på obestämd tid. Varje år förnyas den personliga levnadsregeln med avsikt att stanna i kommuniteten. Efter de tre åren har personen rätt att stanna kvar i kommuniteten och kan inte uteslutas annat än under de villkor som nämns under punkt 5 II.

Det är viktigt att medlemmarna är väl förtrogna med kommunitetens historia och spiritualitet (se bilaga 1 och 2). Som medlem är man i första hand lojal med kommuniteten, man rådgör alltid först med dem man lever med.

5. UTTRÄDE OCH UTESLUTNING

(I) Utträde:

I a) om en medlem som inte är slutgiltigt inlemmad vill lämna kommuniteten tidigare än vad den lovat kan kommunitetens ledare bevilja detta.

I b) om en medlem som är slutgiltigt inlemmad vill lämna kommuniteten, kan denne erhålla dispens att lämna sammanslutningen av kommunitetens ledare med samtycke av rådet. Dispensen medför att de rättigheter och skyldigheter, som följer med det slutgiltiga inlemmandet, upphör (CIC 743).

(II) Uteslutning:

II a) Uteslutning av en medlem, som inte är slutgiltigt inlemmad beslutas om av kommuniteten (CIC 742).

II b) Då det gäller uteslutning av medlem, som är slutgiltigt inlemmad, skall föreskrifterna i kanones 694-704 iakttas (se bilaga 3). Dessa föreskrifter måste anpassas efter varje medlems kyrkotillhörighet, livsform, ålder och så vidare.

6. KOMMUNITETENS BOENDESITUATION OCH MEDLEMMARS FRÅNVARO

Kommunitetens medlemmar bor i egna lägenheter eller hus som ägs av Stiftelsen Berget. Kommuniteten lever ett gemensamt liv med daglig Mässa, tideböner, måltider och arbete (CIC 740).

Om en kommunitetsmedlem behöver vara borta en kortare period från Berget så måste detta godkännas av kommunitetens ledare (CIC 740).

Om en kommunitetsmedlem behöver vara borta en längre period så kan kommunitetens ledare bevilja en frånvaro på upp till 12 månader. Vid en längre frånvaro förlorar medlemmen sin aktiva och passiva rösträtt. Om det gäller en längre period än 12 månader är det stiftsbiskopen som beslutar. Om medlemmen är katolsk präst så krävs medgivande av ordinarien på den plats där han skall bo och medlemmen förblir under ordinarien och är underordnad honom (CIC 745).

Kommuniteten står inte för de utgifter som är förknippade med medlemmens frånvaro.

7. KOMMUNITETENS EKONOMI

Kommunitetens ekonomi sköts av den ekonom som kommuniteten utsett. Ekonomens främsta uppgift är att ta hand om kommunitetskassan och att löpande redovisa kassans resultat och balans.

Kommunitetsmedlemmarna får förvärva, inneha, förvalta och disponera över världslig egendom för sin egen del (CIC 741 § 2).

Kommunitsmedlemmarna bidrar till kommunitetens gemensamma liv utifrån förmåga (se punkt 3 om kommunitetens olika livsformer). Alla kommunitetsmedlemmar uppmuntras att avsätta det som är möjligt till kommunitetskassan (CIC 741 § 2). Genom kommunitetskassan hjälper kommunitetsmedlemmarna varandra med personliga och gemensamma behov samt det kommuniteten beslutar om att stödja.

Medlemmen är ansvarig för sin egen ekonomi och eventuella egendom, vilka inte på något sätt får belasta kommunitetens ekonomi (CIC 639).

8. ASSOCIERADE

Vänner som inte bor på Berget men som önskar att vara en del av kommuniteten tar kontakt med kommunitetens ledare och de utformar en personligt anpassad levnadsregel utifrån kommunitetens regel i sin helhet. Den som sedan accepteras av kommuniteten kan avlägga sina löften och lägga fram sin personliga levnadsregel, som sedan årligen förnyas på Berget. Löftesavläggelsen kan med fördel ske i samband med Vänföreningens årsmöteshelg. De associerade kan vara med på kommunitetens möten i samband med medarbetardagarna och förnya sina regler samtidigt med kommuniteten.

9. GILTIGHETSTID

Regeln gäller för fem år från och med den 8 december 2018, jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhets högtid, då biskop Anders Arborelius OCD godkände kommunitetens stadgar.

bottom of page